نام کاربری   تایید رمز عبور

لیست نظرسنجی های در حال برگزاری

 • نظرسنجی های معاونت پژوهش و برنامه ریزی
 • شهروند گرامي پرسشنامه حاضر به منظور اخذ نظرات شما در خصوص تعالی سازمانی شهرداری در حال انجام است. دستيابي به نتايج دقيق در اين پژوهش مي‌تواند مبناي علمي جهت برنامه‌ريزي‌هاي آتي در حوزه مدیریت شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان باشد، از همكاري شما كمال تشكر و قدرداني را داريم.
  مشاهده نتایج حجم نمونه: 1000 فرم پر شده: 9
  (مهلت شرکت در نظرسنجی 1398/08/16 الی 1398/11/30)
  بازخورد کارکنان شهرداری منطقه5 از جلسات تعالی سازمانی
  مشاهده نتایج حجم نمونه: 1000 فرم پر شده: 8
  (مهلت شرکت در نظرسنجی 1398/10/24 الی 1398/11/17)
  همکار گرامي پرسشنامه حاضر به منظور اخذ نظرات شما در خصوص ارتقاء سطح خدمات رفاهی به کارکنان سازمان مدیریت پسماند در حال انجام است. دستيابي به نتايج دقيق در اين پژوهش مي‌تواند مبناي علمي جهت برنامه‌ريزي‌هاي آتي در حوزه اداری و رفاهی به همکاران باشد، از همكاري شما كمال تشكر و قدرداني را داريم
  مشاهده نتایج حجم نمونه: 150 فرم پر شده: 0