بسمه تعالی

از مهمترین ارکان موفقیت هر سازمان ​اخذ نظرات سهم داران​ است و شناخت نیازها و کمبودهای ذینفعان نقش کلیدی در تصمیم گیری های سازمانی دارد. به این منظور ​سامانه حاضر در راستای جاری‌سازی نظام تعالی سازمانی در شهرداری اصفهان جهت ​شناخت و تحلیل ​نظر ذینفعان در ابعاد مختلف طراحی شده است و بی شک از نتایج آن برای تعیین اولویت ها و برنامه های آتی شهرداری اصفهان در حیطه ​مختلف استفاده خواهد شد. پیشاپیش از همکاری شما برای تکمیل پرسشنامه تشکر و قدردانی می گردد. 

علیرضا صادقیان
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

 

 

برای شرکت در نظرسنجی به قسمت ​زیر (نظرسنجی های ​درحال برگزاری)  ​مراجعه کنید.  

برای نمایش بهتر اطلاعات فرم توصیه می شود که از مرورگر اینترنت اکسپلورر 9 و بالا تر و یا از Firefox  یا Chrome​ استفاده نمایید.

لیست ارزیابی های در حال برگزاری