لیست ارزیابی های در حال برگزاری

 • کاربرگ های معاونت پژوهش و برنامه ریزی
 • شهروند گرامی

  ضمن سپاس از همکاری شما، از آنجا که مشارکت شما در تعیین اولویت ها و نیازهای فرهنگی، مذهبی و خدمات اداری و پشتیبانی در آرامستان باغ رضوان اصفهان، منجر به برنامه ریزی و تطبیق اولویت های کاری سازمان آرامستانهای اصفهان در آینده خواهد گردید، لذا خواهشمند است با حوصله به پرسشنامه حاضر پاسخ دهید و این سازمان را در ارائه خدمات بهتر به شما و جلب رضایت کامل مراجعین به آرامستان باغ رضوان اراشاد فرمائید. لازم است باطلاع برسد که نتایج این مطالعه صرفا در اختیار مدیریت سازمان و به صورت محرمانه خواهد بود و در جایی منتشر نخواهد گردید. در ضمن ذكر نام و نام خانوادگي پاسخ دهنده الزامي نيست.

                                                                                                        با تشكر

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 1000 فرم پر شده: 67

  پرسشگر محترم، این نظر سنجی به منظور ایجاد پل ارتباطی بین پیمانکاران و سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، با رویکرد ارتقاء عملکرد سازمان می باشد. دسترسی به اطلاعات دقیق، مبنای برنامه ریزی های آتی در جهت بهبود عملکرد سازمان در همکاری با پیمانکاران می باشد. ازهمکاری شما متشکریم.

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 500 فرم پر شده: 10